iPad i undervisningen – debat og videndeling 

Leaduser

I forbindelse med iPad projektet er der i kommunen blevet foretaget en screening af alle 6. – 9. klasses elever. Denne screenings mål har været, at udvælge de elever, der har udvist innovative evner, har stor interesse for it, har gode kommunikative evner, samt en del flere parametre.
Målet har været, at find de elever der kan være med til at udvikle brugen af iPads i underviningen.

Leaduserne på Parkvejens skole er nu kommet i gang med arbejdet.

Ud fra deres egne valg og ønsker, er de nu gået i gang med at:

  • kigge efter gode apps til forskellige fag
  • lave Facebook-gruppe til at dele viden og kommunikere mellem leaduserne
  • blog til at kommunikere ud ad til leadusers.blogspot.com
  • afprøve udviklingsprogrammer til at udvikle apps
  • teste læringsspil, der e udviklet af andre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På Parkvejens skole har vi lavet følgende Projektplan for vores arbejde med Leaduserene

Baggrund

Odder Kommune har, som led i udviklingen af en ny skolestrategi, haft særlig fokus på elevrollen.
I Odder Kommunes Projektplan for leadusere på folkeskolerne i Odder er det beskrevet, hvordan leaduserprojektet tager sit afsæt i udviklingen af ny skolestrategi inden for elevsyn, fællesskab, socialt ansvar, demokrati og balance.

Med indførelsen af iPad til alle skoleelever i kommunen har projekt leaduser været medvirkende til at dagsordensætte tanken om at inddrage elevernes kompetencer i udviklingen af digitale læringsmiljøer.

Leadusere er en gruppe elever, der har IT-faglige og kreative potentialer – og som står særlig stærkt i det sociale netværk og har derfor mulighed for at sprede deres viden i organisationen.
Parkvejens Skoles elever på 6.til 9. årgang deltog i december – sammen med kommunens øvrige elever på 6. til 9. årgang – i en screening, der på et videnskabeligt grundlag afdækkede, hvilke elever, der kunne betragtes som leadusere. Screeningen blev foretaget af Delendorff og Advisury. Undersøgelsen blev fulgt op af en elevworkshop, hvor eleverne årgangsvis blev udfordret i rollen som leadusere.
Elevworkshoppen blev efterfulgt af en lærerworkshop, hvor personalet blev præsenteret for en definition på kreativitet og innovation efterfulgt af leadusernes idéer til kreativ brug af iPad. Målet var, at lærerne kunne videreudvikling på innovationstanker i forhold til den daglige undervisning samt få indsigt i de muligheder leaduserne kan bidrage med i undervisningen med iPaden.

Efterfølgende er leaduserne blevet etableret som en gruppe, der koordineres og ledes af læringsvejleder Mads Remvig (MR), hvis spidskompetance er IT og digitale lærermidler.
Målet for leadusere på Parkvejens Skole
Parkvejens Skoles ønsker med leaduserprojektet, at tage afsæt i et menneskesyn, der tror på, at der i alle mennesker gemmer sig skjulte ressourcer, der skal dyrkes, og at mennesket udvikler sig, hvis man tager sit afsæt i, hvad den enkelte er god til.

Målet

  • er at arbejde med elevmedindflydelse i et kreativt og innovativt perspektiv.
  • er at vi som organisation bliver bedre til at anvende it og medier på en kreativ og innovativ måde
  • er at give elever mulighed for at blive set af andre, og sig selv, i et nyt udviklende perspektiv.
  • er at sprede viden om it og medier i organisationen på en ny måde, hvor elevernes viden og kompetencer kommer i spil.

Gevinst for leaduserne og skolen

Eleven

Når man udpeges som leaduser, er målet, at både skolen og eleven får udbytte af tiltaget. Vi ønsker for eleverne, at de vil opleve succes i deres skolegang både fagligt og socialt. Det er værdifuldt for eleven at være udpeget til at løse en særlig opgave.
Fagligt får eleverne succesoplevelser ved at løse andre typer af opgaver, end de traditionelle faglige skoleopgaver.
Socialt får eleverne dels en ny social status, og dels udvikler de formidlings- og samarbejdskompetencer, der bidrager til deres personlige- og sociale udvikling.
Succesoplevelserne forventes at have en afsmittende effekt på deres øvrige skolegang.

Skolen

Nye vinkler på eleven som brugerinddraget og som producent
Nye og andre anvendelses muligheder af iPad’en på kreative og innovative måder
Elever der samarbejder på tværs af klasser og årgange – og derved en styrkelse af elevnetværket
Udvikling af en elevgruppe, der kan formidle viden om IT – både i forhold til eleverne og personalet, samt være et ansigt skolens eksterne formidling af it i undervisningen

Organisering

Parkvejens Skole
Leadusergruppen består af elever fra 6.-9. klasse. Når gruppen mødes arbejder leaduserne omkring projekter på tværs af klasser og årgange.
Leadusergruppens elever kommer med vidt forskellige forudsætninger, både faglige og engagerede, men fælles for dem er, at de har noget at bidrage med, og udfordringen er at få det i spil enten sammen med andre eller alene.
Elever fra oplandsskolerne
Parkvejens Skole optager elever fra Gylling, Hundslund, Saksild og Hou, når de skal i 7. klasse. Er man leaduser på Gylling, Hundslund, Saksild og Hou, indgår man i Parkvejens skoles leadusergruppe. Kontaktpersonen for leadusergruppen – leadlæreren – tager initiativ til at identificere leaduserne og inddrage dem i gruppen, så de oplever, at de er en del af gruppen på lige fod med de øvrige elever.

Leadlæreren

Leadlæreren (LL) er en læringsvejleder med kompetence inden for IT. På Parkvejens Skole er det Mads Remvig (MR).
Opgaven som leadlærer er at
etablere en kommunikationsplatform for leaduserne
koordinere og lede gruppen af leadusere
inspirere og være med til at udvikle leaduser gruppens arbejde
finde pædagogiske veje, så gruppen af leadusere får deres kompetencer og viden i spil
indgå i det kommunale leadusernetværk

Kommunalt
Der er etableret et kommunalt leadusernetværk, der består af Skole IT-konsulenten og leadlærerne for kommunens skoler.

Derudover afvikles der kommunale workshops for leadusere, der er differentieret i årgange – evt. 4.-6. og 7.-9. klasse.
Disse afvikles på Parkvejens Skole.

Nye leadusere
Der er p.t. ingen plan for, hvordan nye leadusere identificeres. Delendorff og Advisury er i gang med at udvikle et koncept i form af en app, der gør dataindsamlingen mindre omkostningsfuld. PS har indvilget i at være sparringspartnere på udviklingen af konceptet.

Organisering af leadusergruppen

Møderne og deres organisering
I opstartsfasen er gruppen af leadusere mødtes med ca. 2-3 ugers mellemrum, hvor de hver især har arbejdet med deres projekter, som er:

Etablering af Facebookgruppen for leadusere på Parkvejens Skole
Afprøvning og anmeldelse af apps til skolebrug
Oprettelse og vedligeholdelse af leaduser blog http://leadusers.blogspot.dk/
Hjælp med opdatering af apps
Erfaringsudveksling omkring brugen af iPad
Fortælle besøgende om elevernes brug af iPad
Lavet ideoplæg til nye apps
Arbejdet med app-programmering
Repræsentanter for leadusergruppen har været en del af de kommunale konferencedage, hvor de på Parkhotellet har vist vores gæster, hvad de oplever, at iPad’en kan anvendes til i den daglige undervisning.

I det kommende skoleår skal de undersøges om gruppen kan mødes, når der er valgfagsblok – hvis ikke skal der etableres en møderække, hvor gruppen mødes med 2-3 ugers mellemrum på rullende tidspunkter.
Det er også naturligt, at interesserede leadusere deltager i kursusforløbet: iPad-innovators.

Spil for fremtiden

Skolen har også givet tilsagn om at indgå i projekt: Spil for fremtiden, der løber fra august til midt oktobers samarbejde med VIA Viborg.
Målet med projektet er at sætte spiludviklere direkte sammen med formidlere, lærere og elever – og i sidste ende skabe spil, der løser konkrete problemstillinger for skolen.
Spiludviklerne skal udvikle spillene i samarbejde med de involverede uddannelsesinstutioner, fra start til slut. En vigtig del af projektet er netop at få et tæt sammenspil imellem udviklerne, og dem der i sidste ende skal bruge spillene – lærerne og eleverne.
Efter endt udviklingsforløb vil spilprojekterne blive fremvist som en del af Viborg Animations Festival som et led i erfaringsudveksling med andre uddannelsesinstutioner.
Derudover vil skolerne stå med et spil, der er skræddersyet efter deres undervisningsbehov og konkrete problemstillinger.
Efter endt forløb vil projekterne blive brugt som cases til at søge om midler til videreudvikling ved den digitale pulje til digitale læremidler.

Kommunikation
Internt
Leadlæreren koordinere kommunikationen i samarbejde med leaduserne – p.t. er det i form af en facebookside.
Eksternt
Det skal være synligt på skolen, hvem der er leadusere, hvad de laver – og hvad de kan anvendes til i det daglige.
Mulige tiltag
Plakater på skolen, hvor man kan se navne på leaduserne
Folder med leaduser tiltag – hvor det fremgår hvem og hvad, der kan trækkes på
Faste indslag – f.eks. Ugentlig IT-caféer
Leadusere hjælper de nye 0. klasser i gang (Det kan også være 0. klasses venskabsklasse, der har den opgave)
Digitaludvikling af vidensformidling. En App f.eks.

Leaduseropgaver

Leaduser kan have mange funktioner og opgaver – nogle opstår ud af deres egne ønsker og interesser, og andre opstår som anmodninger fra skole og kommune.

Opgaver kan groft inddeles i
Vejledningsopgaver
Udviklingsopgaver
Formidlingsopgaver
Undersøgende opgaver
Assistanceopgaver

Vejledningsopgaver
Vejlede andre elever i konkret brug af programmer til f.eks. projektopgaven, filmfremstilling osv.
Vejlede personale i brug af apps i undervisningen
Vejlede læringscentret i indkøb af programmer/apps og udstyr
Vejlede i brug af digitale kommunikationsplatforme som, facebook, twitter, blogs osv.
Opsætning af iPad’en, så alt kommer med

Udviklingsopgaver
Hvordan vi fremadrettet anvende iPad og IT i undervisningen?
Spil i fremtiden
Hvordan udvikler vi arbejdsgange og en indre organisering, der udnytter iPad’ens muligheder
Udvikling af apps og digitale lærermidler
Formidlingsopgaver
Leaduserne sætter sig ind i og afprøver de apps, der er på iPad’en, og disse formidles først videre til de øvrige leadusere, og derefter videre til elever og personale. Det kan være i forskellige former – både som workshops og som mundtlig formidling.

Undersøgende opgaver
Undersøge nye apps
Undersøge for skole/kommune på deres anmodning
Undersøge muligheder på baggrund af anmodninger fra elever og personale. F.eks. hvis jeg som lærer gerne vil dette, er der så muligheden, der gør, at det kan lade sig gøre?

Assistanceopgaver
Hjælpe med opdateringer
Hjælpe med brug af forskellige apps

Leadusere og ny læring
Der skal til stadighed fokus på, hvordan vi giver leaduserne ny viden, der betyder, at de udvikler sig. Ud over de kommunale workshops, er det vigtigt, at vi internt afsætter ressourcer til, at leaduserne oplever, at de får ny viden, der kan udvikle deres kreative evner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × five =