iPad i undervisningen – debat og videndeling 

Home iPads i Odder Handleplan og strategi

Handleplan og strategi

Handleplan for implementering af tablets

Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk synsvinkel, hvorfor Odder kommune har valgt at investere i tablets til alle elever.

1. Vision

Skolen og barndommen har altid været et spejl af samfundet. Tidligere har børn via leg og læring øvet sig i kunne virke i det samfund de voksede op i. Vores børn kommer til at virke i et andet samfund, end det vi selv voksede op i. Teknologien har fået en mere central rolle og kommunikationen bliver mere og mere global. I dag bruger børn en stor del af deres fritid på elektroniske og digitale medier. Folkeskolens svaghed i dag er, at den er adskilt fra samfundet. Adskillelsen er medvirkende til, at motivationen blandt eleverne falder samt har problemer med at overføre viden fra skolen til fritid og omvendt.

Odder Kommune vil understøtte, at elevernes hverdag reflekteres i skolens undervisning. Odder Kommune vurderer, at let adgang til elektroniske og digitale medier vil forandre undervisningen og i langt højere grad gør det muligt for personalet at lade elevernes hverdag blive afspejlet og reflekteret i den daglige undervisning.

Odder kommune vurderer, at der er behov for en skole, der også er med til at udvikle elevernes ”bløde” kompetencer. Et vigtigt omdrejningspunkt i projektet er derfor arbejdet med de lærings- og innovationskompetencer, der i flere undersøgelser vurderes at blive efterspurgte i fremtidens samfund. Dette gælder evnen til: kritisk tænkning, kommunikation, samarbejde og kreativitet.

Organiseringen af læringsmiljøet og den didaktiske tilgang i projektet arbejder med at styrke disse kompetencer, ligesom flere af tiltagene i projektet har netop disse egenskaber i fokus.

Brugen af smartboards har vist, at når den eneste teknologi i klasseværelset er smartboards, bliver undervisningen mere lærerstyret. Ved indførelse af 1 tablet til alle – sammen med interaktive whiteboards ønsker Odder Kommune at understøtte en undervisning, som kan være lærerstyret, men også inddrager elevernes kompetencer. En undervisning, som understøtter at læring kan finde sted til alle tider og alle vegne.

Integrationen af it i undervisningen har hidtil båret præg af en top –down tænkning, hvor administrative systemer har gjort it ufleksibel og i nogle tilfælde svært tilgængelig. It er dermed ikke blevet en integreret del af- og et naturligt redskab i skolens dagligdag.

Med udleveringen af tablets til alle lærere og elever ønsker Odder kommune at understøtte læringen, den enkelte brugers frihed, styrke ejerskabet og prioritere midlerne så tæt på undervisningen som muligt.

Læringsmiljøer

Undervisningen i folkeskolen er i dag primært båret af tekst og tale. Samtidig er undervisningen ofte organiseret med en høj grad af lærerstyret tavleundervisning. Projektet arbejder fra flere vinkler med at forandre læringsmiljøet.

Undervisningens organisering

Projektet lægger op til en organisering, hvor eleven er producent, mens læreren i højere grad fungerer som konsulent for den enkelte elevs læreproces.

Det er ikke projektets sigte at digitalisere for enhver pris, men i højere grad stille nye muligheder til rådighed, således at både lærere og elever har muligheden for at vælge redskab og arbejdsform baseret på den konkrete kontekst.

Multimodalitet

Nutidens unge er udfordret af den store mængde information, der omgiver dem i form af tekst, billeder, lyd og symboler. Evnen til at analysere og fortolke den komplekse sammenhæng og den store tilgængelighed af information, er en stor udfordring for skolen. Nogle elever har særlige IT-kompetencer, men hoveddelen har ikke særlig kompetencer i forhold til at begå sig i informationsmængden. Det fremgår af flere undersøgelser. Problematikken er derfor central i projektet, og bliver beskrevet i flere af de 4 centrale temaer i faghæfte 48.

– Informationssøgning og -indsamling
– Produktion og formidling
– Analyse
– Kommunikation, vidensdeling og samarbejde

 • Odder kommune vurderer at brugen af brugervenlig teknologi, som f.eks. iPad i høj grad vil gøre det muligt at sætte fokus på indhold og bringe flere medier ind i undervisningen. Arbejdet med multimodale tekster er et fokus i projektet, som går igen i flere af indsatsområderne.Et af projektets overordnede mål er at arbejde med elevernes digitale dannelse gennem de forskellige indsatser beskrevet i dette notat.

  Lærerens didaktiske kompetence

  Erfaringer fra bl.a. Falkenberg kommune i Sverige viser, at introduktionen af ny teknologi giver mulighed for at forandre læringsmiljøet, men at det kræver et stærkt didaktisk fokus fra læreren. Odder kommune vil derfor i hele projektperioden tilbyde kontinuerlig kompetenceudvikling, der fra forskellige perspektiver understøtter og udbygger den enkelte lærers didaktiske kompetence.

  Odder kommune uddanner i forbindelse med projektet et mentorkorps, der har særligt fokus på koblingen mellem it-didaktik og praksis, og som skal være med til at sikre projektets forankring på den enkelte skole.

Projektet sigter mod at bringe it ind i undervisningen på en naturlig måde og refererer til SAMR modellens(V. Dr. Ruben Puentedura) fire niveauer for identifikation af teknologiens effekt på undervisningen.
Modellen fungerer som et dynamisk pejlemærke igennem projektperioden.

2. Tabletten – den digitale skoletaske

Odder Kommune har vurderet, at tabletten i højere grad kan understøtte visionen om fremtidens læringsmiljøer. Tabletten som et funktionelt læringsmiddel giver andre muligheder end labtoppen. Laptoppen beskrives som et digitalt penalhus, hvorimod tabletten har mulighed for at blive en digital skoletaske. Odder Kommune vurderer, at tabletten kan understøtte undervisningen på flere måder:

Som bog og multimodalt læringsmiddel i fagene
Som middel til undervisningsdifferentiering og inklusion. Som middel til at understøtte flere læringsformer.
Som middel til at understøtte den internationale dimension.

Nedenfor redegøres for mål og tiltag i forhold til de fire punkter.

3. Fagene

IT-baserede undervisningsmidler vinder langsomt frem. De IT-baserede undervisningsmidler giver nye muligheder. De kan løbende opdateres, og imødekommer behov for ny viden. De er motiverende, idet flere af materialerne kombinerer leg og læring. De er multimodale og understøtter det visuelle og det auditive.

Odder Kommune har indgået en tre-årig pilotaftale med Gyldendal, hvor eleverne på alle klassetrin får adgang til digitale undervisningsmaterialer i de fleste fag. Herudover vil der være muligheder for at anvende mange andre læringsmaterialer/apps i undervisningen, som kan understøtte undervisningsdifferentieringen.

Det er hensigten, at Odders elever og lærere ikke kun skal afvente fremtidens læremidler, men være med til at præge dem. Derfor er en del aftalen med bl.a. Gyldendal, at Odder kommunes skoler bliver fokusgrupper for nye tiltag på læringsmiddelfronten.
De mange nye muligheder fordrer, at lærerne får viden om IT i fagene og kan samarbejde om at anvende og gentænke fagene med IT-didaktiske briller.

Mål

Odder Kommune ønsker med sin satsning,
– at eleverne i fagene tilegner sig IT og mediekompetencer indenfor de fire temaer fra Fælles

Mål
At elevernes faglige kundskaber øges

Tiltag
Forvaltningen indgår aftaler med forlag og udviklere med henblik på, at tabletten indeholder undervisningsmaterialer til de alle aldersgrupper i de fleste fag.

Forvaltningen afholder kurser i anvendelse af tabletten som multimodalt redskab. Kurserne er tilrettelagt i et produktorienteret perspektiv og vil være af såvel praktisk, som teoretisk karakter. Forvaltningen afholder fagdidaktiske kurser i dansk, naturfag, matematik, sprog og billedkunst med en IT dimension.

Forvaltningen uddanner en række mentorer, der får til opgave at facilitere den produktorienterede undervisning på den enkelte skole.

4. Undervisningsdifferentiering og inklusion

Digitale undervisningsmidler giver flere muligheder for at differentiere undervisningen. Materialerne indeholder ofte forskellige sværhedsniveauer, og de mange lettilgængelige programmer giver flere muligheder for at understøtte den enkelte elevs læring.
Mål
At Odder Kommune i 2015 kun segregerer 3 pct. af elever i vanskeligheder.
At elever i læse-, sprog- og overbliksvanskeligheder mm. søges inkluderet i normalundervisningen.
Tiltag
Der nedsættes en arbejdsgruppe under skoleudviklingskoordinatoren bestående af 2 – 3 specialundervisningslærere. Gruppen kan invitere IT-konsulenten.

Kommissorium:
– At undersøge hvilke programmer som kan understøtte elever med særlige behov indenfor læsning, matematik og opmærksomhed i klassen:
– At samarbejde med forlag mm. om at få produceret apps til vigtige undervisningsmaterialer til elever i vanskeligheder
– At lave et oplæg til hvordan der kan arbejdes med tabletten som inklusionsredskab
– At lave et efteruddannelsesprogram for lærere i skoleåret 2012/13
– Lærere på kursus i social inklusion inddrages i planlægning
– Samarbejde med forskere omkring udvikling af programmet til børn i vanskeligheder

 • Differentiering og inklusion er indsatsområde i 2012/13. Her drøftes digitale redskaber i undervisningen og lærerne får kurser i programmer og metoder.

  5. Læringslaboratorier

  Skolerne har i tre år arbejdet med LP og hvad der virker i undervisningen. Skolerne har udviklet en kultur, som samarbejder om væsentlige udfordringer. Skolerne har en høj grad af autonomi, og har løbende eksperimenteret med forskellige læringsformer.

  Skolerne og lærerne i Odder har frihed til at eksperimentere med forskellige læringsformer, som passer til de forskellige børn, skoler og miljøer. Odder Kommune anser det som en styrke, at skolerne afprøver forskellige metoder til læring. Odder Kommune vil gerne understøtte skolernes forskellige indsatser og vidensdeling på tværs af skolerne. Odder kommune har jf. Fremtidens folkeskole særlig fokus på projekt- og produktorienteret undervisning.

  Mål
  At skolerne eksperimenterer med læringsmodeller og digitalisering i undervisningen og i organisationen
  At skolerne deler viden om læringsmodeller og digitalisering

Tiltag

At hver skole drøfter hvordan tabletten i særlig grad kan understøtte skolens organisering og laver en implementeringsplan som både afspejler kommunens og skolens vision og mål.
at skolerne eksperimenterer med at anvende tabletten til at understøtte forskellige læringsformer: projektorganiseret undervisning, kooperativ læring, læringsstile mm. Tre skoler deltager i et udviklingsprojekt omkring KIE, såfremt ansøgning til EU imødekommes.

6. Internationalisering

Fremtidens borger vil komme til at samarbejde med andre kulturer og på andre sprog, fordi viden krydser grænser og gør arbejdspladser mere mangfoldige. Globaliseringen har allerede stor betydning.

Når eleverne er i stand til at kommunikere på engelsk, starter livet i de globale rum. Globaliseringen har konsekvenser socialt og kulturelt for børn, idet de kommunikerer med og etablerer kontakter til børn på hele kloden.

7. Elevperspektivet

Mål

At forbedre elevernes fremmedsproglige kompetencer At udvikle elevernes interkulturelle kompetencer

Tiltag
Nedsætte en arbejdsgruppe, som arbejder med et kommende indsatsområde

Indsatsområde i skoleåret 2013/14

Elevrådene i Odder har samlet givet udtryk for, at de gerne vil have mere indflydelse på undervisning og læring. Odder Kommune vurderer, at ”en tablet til alle” muliggør dette perspektiv. Mange af programmerne lægger op til, at eleverne inddrages i deres egen læringsproces. Fremover er det ikke kun lærerne, som planlægger og vurderer læringsprocesser for den enkelte. Eleverne vil kunne indgå som didaktiske designere.

Der er stor forskel på børns digitale kompetencer. Nogle bruger ikke computere særlig meget, mens andre har en omfattende og avanceret brug af digitale medier. Odder Kommune vurderer, at særligt IT-kompetence elever med gode netværksevner (lead-users) bør inddrages i en implementeringsproces.

Mål
At eleverne er aktive i forhold til at målsætte, planlægge og tilrettelægge deres læreproces
At elever med særlige digitale- og netværkskompetencer (lead-users) anvendes som ressourcer i en implementeringsproces.

Tiltag

Der iværksættes et pilotprojekt, som skal afdække lead-users fra 6. –9. Klassetrin på Parkvejens Skole og Skovbakkeskolen. Undersøgelsen følges op af elevworkshops og lærerkurser. Skovbakkeskolen og Parkvejens skole definerer, hvordan de vil inddrage lead-userne i en implementeringsproces og i det fortsatte virke på den enkelte skole. SkoleIT-konsulenten etablerer et elevnetværk på tværs af skolerne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen + seventeen =